Obavještenja

21 Sep

Inovirani plan i program stupio na snagu

Paralelno sa odvijanjem nastave na stručnom studiju Razvoj softvera, obavljani su redovni sastanci sa predstavnicima studenata, nastavnika i industrije (Bit Alliance). Na ovim sastancima prepoznati su određeni nedostaci u planu i programu stručnog studija. Reagovali smo hitno kako već sljedeća generacija studenata ne bi bila oštećena tako da ponosno možemo potvrditi da je blagovremeno usvojen novi, revidirani plan i program stručnog studija koji stupa na snagu već od studijske 2019/2020. godine. Druga generacija stručnog studija će studirati po novom programu, dok će studenti prve generacije koji su prešli na drugu godinu studija nastaviti po starom programu, prema važećoj zakonskoj regulativi.

Osnovne suštinske izmjene u planu i programu su: prebacivanje predmeta "Osnove informacionih sistema" sa prvog na četvrti semestar, rastavljanje predmeta "Web tehnologije" na frontend i backend web tehnologije, te modifikacija predmeta "Osnove baza podataka" u novi predmet "Uvod u baze podataka" koji je gradivom prilagođen stručnom studiju odnosno činjenici da ga studenti slušaju već na prvom semestru studija.

Često pitanje ovim povodom je i kako će se ovi predmeti priznavati u slučaju prohodnosti ili promjene studija, te u slučaju prelaska sa starog na novi program (usljed ponavljanja godine), pa s tim u vezi potvrđujemo da će se novi predmet "Uvod u baze podataka" u ovim situacijama izjednačavati sa predmetom "Osnove baza podataka" tj. studenti neće imati nikakvu razliku da polažu. Što se tiče novih predmeta "Front-end" i "Back-end web tehnologije" oni se zajednički izjednačavaju sa ranijim predmetom "Web tehnologije". Studentima koji su položili predmet "Osnove informacionih sistema" ovaj predmet će se priznati na četvrtom semestru tj. imati će viška kredita na prvom, a manjka na četvrtom semestru što će se izjednačiti naknadnom odlukom o priznavanju.

Prilozi: