Obavještenja

26 Sep

Informacije o odbrani Završnog rada - prakse

Dragi studenti,

Kao prva generacija studenata na završnoj godini stručnog studija, prvog stručnog studija u BiH, sigurno je da imate mnogo pitanja i postoje mnoge stvari koje nisu na precizan način definisane. Stoga vam šaljem detaljnija uputstva koje se tiču odbrane Završnog rada - prakse.

Za razliku od PMFa, na našem Fakultetu su završni rad i praksa spojeni u jedan predmet, imajući u vidu da će tema završnog rada biti upravo ono što ste radili tokom vaše industrijske prakse. Ipak, sva ostala dokumentacija i procedure koje se tiču završnog rada i dalje važe, te su u suštini iste kao za završni rad prvog ciklusa.

Odbrani Završnog rada - prakse mogu pristupiti studenti koji:
- su izmirili sve novčane obaveze prema Fakultetu
- imaju položene sve predmete (upisane ocjene u indeks i informacioni sistem - Zamger)
- su uspješno okončali industrijsku praksu, što dokazuju popunjenim dnevnikom industrijske prakse. Ovaj dnevnik treba dostaviti koordinatoru stručnog studija (meni). Zbog vanredne situacije nastale pandemijom COVID-19, dnevnik se može ostaviti na portirnici fakulteta.

Završni rad treba sadržavati sve elemente kao završni rad prvog ciklusa. Zvanično usvojeni template ETFa:
https://www.overleaf.com/latex/templates/etf-sarajevo-zavrsni-rad-prvog-ciklusa/rtjdcfgyrkjs

U završnom radu se opisuje izvršena industrijska praksa i projekat koji je eventualno rezultat te prakse.

Završni rad je strogo individualan rad i ne postoje timski završni radovi. Ipak, za stručni studij se pravi izuzetak iz razloga što većina firmi organizira praksu na timski način. Zbog toga se studentima savjetuje da se kroz završni rad fokusiraju na dio koji su oni konkretno realizirali. Strogo je zabranjeno da dva studenta predaju istovjetan dio teksta, pa makar to bio samo jedan paragraf (pasus). Opišite vlastitim riječima stvari koje su zajedničke za više radova.

Zamolio bih studente koji su ispunili ili će u narednih par dana ispuniti ove uslove te žele da pristupe odbrani da mi se jave (također i one koji već znaju da neće ispuniti uslove). Molim vas da naglasite da li želite da branite rad uživo ili online. Sve odbrane završnih radova za stručni studij će se organizirati u jednom bloku i to u ponedjeljak 5.10. prije podne. Žurbe nema jer studenti koji žele upisati studij prohodnosti ne polažu nikakav prijemni ispit nego se direktno upisuju.

Studenti koji su obavili praksu ali neće u ovoj ak. godini položiti sve predmete, ne moraju ponovo obavljati praksu sljedeće godine. Oni će braniti Završni rad nakon što polože sve predmete i u tom završnom radu će opisivati praksu obavljenu ove godine.

Studenti koji će braniti završni rad trebaju tokom naredne sedmice u studentskoj službi preuzeti svu neophodnu dokumentaciju te odštampati svoj završni rad. Mentor za sve studente je koordinator stručnog studija tj. ja. Ostale članove komisije ću vam javiti kada budem znao koliko kandidata će biti za odbranu. Studenti također trebaju dostaviti mentoru (meni) svoje završne radove u digitalnom obliku.